Konfigurace IDE

Dnes jsem se vrátil k poctivé programátorské práci a krom jiného sestavil plán instalací nových verzí, které počínaje zítřkem budu každý den nahrávat na servery.

.gvimrc

Krom toho jsem dokočil konfiguraci svého oblíbeného editoru VIM, který používám pro samotné programování. Vyladil jsem a nastavil vše tak, aby na všech strojích bylo vše identické a maximálně použitelné:
Snímek obrazovky pořízený 2013-09-02 20:25:53
set nocompatible
set expandtab
set tabstop=4
set shiftwidth=4
set softtabstop=4
set number
set incsearch
set showmatch
set autoindent
syntax on
filetype on
filetype plugin on
syntax enable
set background=dark
colorscheme grb256
set ic
set hls is
set smartindent
set textwidth=0
set nowrap
set scrolloff=5
set scrolljump=5
set t_Co=256
set guioptions-=T
set guioptions-=m
set cursorline
set backspace=indent,eol,start
set linespace=0
set lines=40
set wildmenu
set wildignore=*.o,*~,*.pyc
set smartcase
set noerrorbells
set novisualbell
set t_vb=
set tm=500
set completeopt=longest,menuone